Integritetspolicy GDPR

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.trgkungsangsliljan.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Information och ansvar för behandling av dina personuppgifter

Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan 802452-7353 och Riksförbundet Svensk Trädgård 80 2002-6806 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för trädgårdsföreningens verksamhet.

Trädgårdsföreningens ändamål:

Vi ska under trivsamma former verka för att öka vårt trädgårdskunnande.
Föreningen bildades i maj 2000 och har nu ca 250 medlemmar.
Verksamheten ska bygga på medlemmarnas önskemål om aktiviteter och utbyte av information, kunskaper och erfarenheter.

Riksförbundet Svensk Trädgårds ändamål finns att läsa i förbundets stadgar.
Förbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen, verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön, samt främjande av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för samt bevara odlingskunskaperna över generationerna.

Varför behandlar föreningen dina personuppgifter?

För att Trädgårdssällskapet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till föreningens verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. kurser, trädgårdsvandringar, föredrag och medlemsmöten), kunna kommunicera med dig som med medlem (information om möten och föredrag, kallelser till årsmöte) samt genom Riksförbundet Svensk Trädgård hantera medlemsavgifter, utskick av medlemstidning och medlemskort.

Trädgårdsföreningen kan också komma att hantera dina personuppgifter i samband med ansökan om bidrag från bland annat studieförbund och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap i trädgårdsföreningen
  • Föreningsadministration
  • Kontakt med dig som medlem
  • Medverkan på kurser och föreläsningar
  • Medverkan på resor
  • Ansökan om bidrag
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier, efter godkännande

Vem delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part utan ditt godkännande.
När adresser skall appliceras på tidning, medlemskort och inbetalningskort kommer Riksförbundet Svensk Trädgård använda sig av leverantörer som förbundet har egna avtal med. När uppdraget är utfört raderas filerna enligt avtal med förbundets leverantörer.

Vilken laglig grund har trädgårdsföreningen för personuppgiftsbehandling?

Här är en sammanställning över den lagliga grund genom vilken föreningen hanterar dina personuppgifter:

Ändamål med behandling          

 

Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Kurser arrangerade av föreningen Samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Samtycke

Hur länge sparar trädgårdsföreningen mina personuppgifter?
Efter avslutat medlemskap kommer dina uppgifter raderas 12 månader efter avslutat verksamhetsår. Trädgårdsföreningen kommer varje år granska att ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har jag som medlem?
Du har rätt att få ett registerutdrag, hur din förening behandlar dina personuppgifter och du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan begära ett registerutdrag på vilka uppgifter som är registrerade. Word-mall för registerutdrag. mall-for-formular-for-begar-av-registerutdrag

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att få dem korrigerade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker på ett sätt som strider mot föreningens ändamål
• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
•Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Du har också rätt att dra in ett samtycke.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Upptäcker du att det är fel uppgifter som är registrerade tar du kontakt med riksförbundet svensk trädgårds medlemsservice, medlemsservice@tradgard.org , telefon 08-792 13 15.

Vill du ha dina uppgifter raderade kontaktar du även då Riksförbundet Svenskträdgårds medlemsservice medlemsservice@tradgard.org , telefon 08-792 13 15.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i vårt informationsblad.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningens styrelse. Använd kontaktformuläret.